• ДОГОВОР № ...../2012 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА
  Днес, .............2012 г., в гр. Кюстендил се сключи настоящият договор между: Сити Нет С ЕООД, наричано по-долу оператор.
  И ..................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................
  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
  Чл. 1. (1) С настоящия договор Клиентът възлага, а Операторът приема да предоставя на Клиента възмездно при условията на настоящия договор следната услуга:
  Достъп до интернет - до 20 Mb.
  (2) За целите на настоящия договор посочената в ал.1 услуга се обозначава като Услугата.
  СРОК НА ДОГОВОРА
  Чл. 2. (1) Настоящият договор е безсрочен, считано от датата на предоставяне на Услугата. (2) Клиентът има право да прекрати договора по всяко време . (3)Ползването на услугата се счита от 1 до 30 число на всеки месец и се предплаща. Чл. 3. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване.
  Чл.4 (1) Неустойки : Клиента дължи неустойка само в случай, че е ползвал услугата до 14 число на месеца и е прекратил договора по негово усмотрение след тази дата. В този случай клиента дължи неустойка -половината от месечната такса.
  Чл.5(1) Качество на услугата : Оператора не гарантира 100 процента непрекъснат достъп до услугата , както и не гарантира услугата ,когато има проблем в мрежите на други Оператори.
  Чл . 6 Цена на услугата.
  Месечната такса 11.00лв. Платима до 14-то число на месеца само по банков път. Банкова сметка :e.Pay.bg IBAN: BG46 ESPY 4004 0017 3729 86 BIC : ESPYBGS1 Плащане през ePay.bg КИН 0995309558 Забележка: При неплащане на месечната такса до определената дата оператора прекратява услугата.
  Всички инсталирани устройства от Операторът подлежат на връщане от клиента ,след прекратяване на договора.
  Инсталирани устройства :
  ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
  Чл. 6. Допълнителни услуги могат да бъдат договаряни с писмено споразумение, подписано от страните и представляващо неразделна част от настоящия договор.
  СПОРОВЕ
  Чл. 7. (1) За всеки спор относно съществуването и действието на този договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси неуредени в настоящия договор се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение по възможност. СЪОБЩЕНИЯ И АДРЕСИ
  Чл. 8. (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор, с изключение на уведомленията при аварийни ситуации, се правят в писмена форма и са подписани от упълномощени представители на всяка от двете страни. (2) За дата на приемане на съобщението се смята: 1. датата на предаването при ръчно предаване на съобщението; 2. датата на обратната разписка при изпращане на съобщението с препоръчана поща или куриер; (3) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
  За Оператора: 2500 Кюстендил ул.Тодор Божаната 2 Сити Нет С ЕООД
  web: www.estanet.net
  Телефон : 078 938 021
  За Клиента:-------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните. ОПЕРАТОР:
  Сити Нет С ЕООД _________________________
  (Подпис)
  КЛИЕНТ:--------------------
  ( Подпис )